Inschrijven

Opnamebeleid en wachtlijst

Alle kinderen komen in aanmerking voor opvang in het kinderdagverblijf ongeacht nationaliteit, maatschappelijke afkomst, geloofs- of levensovertuiging van de ouders.
Je kan je aanmelden voor opvang via Opvang.vlaanderen. Nadien wordt je uitgenodigd voor een infoavond. De naam van de ouders, de vermoedelijke geboortedatum, de aanvang van de opvang en de verlangde frequentie worden genoteerd op de aanmeldingsfiche. Na deelname aan de infoavond is je inschrijving definitief. Op vragen voor opvang van minder dan 2 dagen in de week kan niet ingegaan worden.

Wij willen alle beschikbare plaatsen zo optimaal mogelijk benutten en zoveel mogelijk ouders op een goede manier van dienst zijn.
Kind en Gezin legt enkele regels op. We geven absolute voorrang aan wie kinderopvang nodig heeft om werk te zoeken, te houden of om een beroepsgerichte opleiding hiervoor te volgen. Daarnaast geven we voorrang aan :

  1. alleenstaanden;
  2. gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen;
  3. pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben;
  4. kinderen uit kwetsbare gezinnen;
  5. broers of zussen van kinderen die opgevangen worden in de voorziening. Zij krijgen enkel voorrang als het oudste kind nog aanwezig is op het moment dat het jongste kind instapt in de opvang; (d.w.z. minstens 1 dag gelijktijdig aanwezig);
  6. uitbreiding van opvangmomenten van aanwezige kinderen;
  7. kinderen en kleinkinderen van medewerkers van Karbonkeltje en kinderen van medewerkers van Noorderhart.

Na deze voorrangsregels komen kinderen in aanmerking volgens chronologische datum van inschrijving (datum van inschrijving op Opvang.Vlaanderen is het uitgangspunt).

Wij krijgen meer vragen dan we plaatsen beschikbaar hebben. Hierdoor kan het zijn dat je een tijdje moet wachten tot er plaats is of dat we helemaal geen plaats kunnen voorzien.